ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ VE İMAM HATİP ORTAOKULLARI

“İyilik Okulu Örnek Uygulamaları, Yarışmaları ve Ödülleri Projesi”

USÛL VE UYGULAMA ESASLARI

Amaç

   Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarında öğrenim gören öğrencilerin temel insani değerlere, çevrelerine, ülkemize ve dünyaya dair duyarlılıklarını ve sorumluluk bilinçlerini artırmak, bireylerde ve toplumda sivil toplum farkındalığı geliştirerek gönüllülük bilinci oluşturmak, yardımseverlik duyguları ve davranışları geliştirmek, iyiliğin yaygınlaştırılmasını, toplumsal birlikteliğin ve sosyal dokunun güçlendirilmesini sağlamak.

Kapsam

   “İyilik Okulu Örnek Uygulamaları, Yarışmaları ve Ödülleri Projesi” kapsamındaki bu uygulama usul ve esasları imam hatip ortaokulları ve Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören gönüllü öğrencileri kapsar.

Dayanak

 1. a) 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
 2. b) MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği,
 3. c) MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği,
 4. d) MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği.

Tanımlar

Bu usûl ve uygulama esaslarında geçen;

 • Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
 • Genel Müdürlük: Din Öğretimi Genel Müdürlüğünü,
 • Millî Eğitim Müdürlüğü: İl/ilçe millî eğitim müdürlüğünü,
 • Okul: Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarını,
 • Dernek: Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ifade eder.
 • Öğrenci: Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarında öğrenim gören öğrencileri,

 

 “İyilik Okulu Proje Yürütme Komisyonu”nun Oluşturulması

 1. Etkinlik ve yarışmaların okullarda planlanması ve yürütülmesi amacıyla “İyilik Okulu Proje Yürütme Komisyonu” kurulur. Komisyon bir müdür yardımcısının başkanlığında projede görev üstlenebilecek gönüllü iki öğretmen, iki öğrenci ve iki veli olmak üzere yedi kişiden oluşur. Üyelerden biri koordinatör olarak görev yapar. Komisyonda en az bir (1) İHL meslek dersleri / DKAB öğretmeni görevlendirilir.
 2. Komisyon, öğrencilere rehberlik yapmak üzere gönüllü öğretmenlerden her sınıf düzeyinde “Danışman Öğretmenler”

 

Komisyon ve Danışman Öğretmenlerin Görevleri

 1. Hedeflenen amaca ulaşılması için projenin başlangıcında tanıtım sunumu yapılır. Bu toplantıda dernek yetkilisi/ komisyon üyesi veya komisyonun uygun göreceği bir danışman öğretmen; okuldaki öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yönelik projenin uygulanması ile ilgili sunum yapar.
 2. Danışman öğretmenler ve okul yönetimi gerekli duyuruları yaparak “iyilik takımları” oluşturulmasını ister, destek verir. Takımlar, sadece öğrencilerden oluşabileceği gibi sadece velilerden veya hem öğrenci hem de velilerden ortaklaşa kurulabilir. İsteyen gönüllüler, projeye bireysel olarak da katılabilirler.
 3. Öğrencilerle iyilik okulu kapsamında rehberlik yapmak üzere ilahiyat fakültesi öğrencileri başta olmak üzere üniversite öğrencileri arasından gönüllü olanlar da komisyonun uygun görmesi halinde projede yer alabilir.
 4. Danışman öğretmenler projeye katılmak isteyen gönüllü öğrencilerin / iyilik takımların başvurusunu alır ve komisyona bildirir.
 5. Komisyon ve danışman öğretmenler Etkinlik ve yarışmaların gerçekleştirilme sürecinde öğrencilere/takımlara rehberlik yapar.
 6. Komisyon her bir ay için iyilik/etkinlik veya yarışma çizelgesini hazırlar ve okulda ilan eder.
 7. Komisyon, yarışmalarla ilgili okul seçici kurulunu belirler ve okul müdürünün onayına sunar.
 8. Komisyon, etkinlik ve yarışmaların planlama doğrultusunda yürütülmesini sağlar. Okul müdürlüğüne değerlendirme raporlarını sunar.

 

 

 

İyilik takımları

 1. Etkinlikte yer almak isteyen gönüllü öğrenciler, takım liderleri öncülüğünde takımlarını kurarak listelerini sınıf danışman öğretmene teslim eder.
 2. Komisyonca onaylanan takım listeleri sınıf ve okul panolarında ilan edilir.
 3. Takım üyeleri aynı şubeden olabileceği gibi farklı şubelerden de olabilir.
 4. Takım lideri, yürüttüğü iş ve işlemlerle ilgili danışman öğretmen ile işbirliği yapar.
 5. Her bir takım en az üç (3) gönüllüden oluşur. Her takımın sorumluluğunu ‘Takım Lideri’ üstlenir.
 6. Takım liderleri etkinliklerin planlamasını ve takvimini yaparak her bir etkinliğin kimin tarafından ve ne şekilde düzenleneceğini önceden belirler ve takvime bağlar.

 

İyilik Okulu Uygulama Esasları

 1. İl/ilçe Millî Eğitim Müdürlükleri ve Deniz Feneri Derneği ya da temsilcikleri tarafından projenin uygulanacağı bölge, il, ilçe ve okul belirlenir.
 2. Deniz Feneri Derneği Genel Merkezi veya temsilciliklerinde ya da okullarda projeye katılacak okul müdürlüğü, öğretmenler, öğrenciler ve okul aile birliği üyeleri ile gönüllü kişilere “İyilik Okulu Projesi”nin tanıtımı yapılır.
 3. Projede görev almak isteyen gönüllülere/takımlara “iyilik okulu gönüllü eğitimi ve sertifika programı” düzenlenir.
 4. Projeye; Anadolu imam hatip liselerinde ve imam hatip ortaokullarında öğrenim gören öğrenciler ile öğretmen ve veliler gönüllü olarak katılır.
 5. İyiliğin yaygınlaşmasını ve sosyal dokunun güçlendirilmesini sağlamak amacıyla öğrencilerle “iyilik” temalı uygulama, proje yapma, oyun, şiir, hikâye ve makale yazma, kısa film ve fotoğraf çekme ve belgesel yapma gibi etkinlik ve yarışmalar düzenlenir ve ödüller verilir.
 6. Gönüllü öğrenci, öğretmen, veliler belirlenerek derneği ziyaret etmelerine imkan verilir. Derneğe gelen ziyaretçilere istedikleri takdirde, lojistikte küçük birer koli hazırlatılarak barkot sistemini tanımaları ve yardım dağıtımı konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanır.
 7. Mümkün olması halinde gönüllülerin derneğin yardım yapma ve toplama faaliyetlerine katılmaları sağlanır.
 8. Dernek yardım gönüllüleri ile gezi, gözlem ve piknik programları organize edilebilir.
 9. Okullarda ve dernekte yapılan program ve proje uygulamalarının, ziyaretlerin resim veya video şeklinde kayda alınması, bunların Deniz Feneri web sitesinde ve sair yayın kuruluşlarında haberleştirilmesi ve okul web adresinde yayınlanması olabilir.
 10. Uygulanan projelere ait proje metni, uygulama resimleri, video ve tüm yazılı ve görsel materyallerden de yararlanarak “iyilik okulu projesi uygulama raporu” hazırlanır.
 11. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri yetkilileri işbirliği ile proje paydaşlarının, ödül alan okulların, proje ekiplerinin, öğrencilerin, velilerin ve davetlilerin katılımı ile her yıl ödül töreni düzenlenir.
 12. Öğrencilere “İyilik Günlüğü”, “Genç İyilik Gönüllü Rozeti” gibi çeşitli ödüller veya plaketler takdim edilebilir.

 

İyilik Temalı Örnek Uygulamalar

 1. “İyilik Günlüğü”: Öğrencilere hediye edilecek iyilik günlükleri defterleri ile kendi iyilik hikâyelerini yazmaları istenir. Böylece öğrencilerin yazı ve ifade kabiliyetleri ile hayal güçleri gelişir.
 2. “İyilik Kumbarası” : Öğrencilere iyilik kumbaraları hediye edilebilir. Öğrenciler evlerinde kullanacakları bu “iyilik kumbaraları” ile iyilik yapmak veya infak etmek için biriktirmeyi alışkanlık edineceklerdir.
 3. Proje Oluşturma Yarışması: Bir yetimin bir aylık giderini karşılamak, bir okul yaptırmak, bir su kuyusu açmak veya bir iyilik projesine kaynak oluşturmak gibi çalışmalar belirlenir. Projenin bir takım veya sınıfça takip edilmesi sağlanır.
 4. Şiir, Hikâye, Kompozisyon ve Makale Yazma Yarışma ve Etkinlikleri: Gönüllü öğrencilerden iyilik temasına uygun şiir, hikâye, kompozisyon ve makale yazmaları istenir. Yazılan eserlerden komisyon tarafından oluşturulan seçici kurulca seçilenler, sınıf/okul/ pansiyon panoları, okul dergisi/gazetesinde ve dijital ortamlarda yayımlanır.
 5. İyilik Temalı Kısa Film/Belgesel/Animasyon Hazırlama Yarışma ve Etkinlikleri: Öğrenciler, iyilik temalı kısa film, belgesel, animasyon veya sunum hazırlarlar.
 6. Kısa Oyun/Senaryo Yazma ve Oynama: Öğrencilerden, iyilik temalı kısa oyun veya senaryo metni yazmaları ve sahnelemeleri istenir.
 7. İyilik Temalı Fotoğraf Yarışması: Gönüllü öğrencilerden fotoğrafçılığa yetenekli olanların iyilik temalı fotoğraf çekmeleri ve oluşturulan seçici kurul tarafından seçilenlerin sınıf/okul panolarında, okuldaki görsel ve dijital ortamlarda sergilenmesi sağlanır.
 8. İyilik Haftası: Haftanın iyiliği belirlenerek projeye katılanlardan o haftanın iyiliğini yapmaları istenebilir.
 9. İyilik Kulübü: Okulda iyilik kulübü kurularak etkinlik ve yarışmalar organize edilebilir.
 10. İyilik Sergisi/Duvar Gazetesi: İyilik yapma ile ilgili ayet, hadis, güzel söz, atasözü, deyim, STK’lar ve faaliyetlerinin bireysel ve toplumsal faydalarını ifade eden fotoğraf, resim, çizim, yazılı ve görsel belge, ulusal ve uluslar arası medyada yer alan haber, röportaj, değerlendirme vs. çalışmaların sınıf, okul veya pansiyonlardaki panolarda, okuldaki yazılı, görsel ve dijital ortamlarda sergilenmesi sağlanabilir.
 11. İyilik Temalı Slogan-Afiş-Broşür-Logo Etkinlik ve Yarışmaları: Belirlenen konularda öğrencilerin afiş ve broşür hazırlamaları veya logo çizmeleri talep edilebilir. Yarışmalar yapılabilir.
 12. “Çizgilerle İyilik” Etkinlik ve Yarışmaları: Karikatür, resim, kaligrafi ve karakalem yeteneği olan öğrenciler tespit edilerek iyilik temasına ve ana fikrine uygun çalışma yaptırılır ve komisyonca seçilen eserler sınıf/okul panoları, okul dergisi/gazetesinde ve dijital ortamlarda yayımlanır.
 13. El Sanatları İle İyilik Etkinlik ve Yarışmaları: Hat, ebru, tezhip ve kum sanatı yeteneği olan öğrencilerle iyilik temalı etkinlik ve çalışmalar yapılır.
 14. Konferans-Söyleşi-Sohbet Programları: “Yardım Çalışmalarının Kardeşlik Bilincimizin Gelişimine Etkileri”, “Karakter Eğitiminde İyilik Davranışlarının Önemi”, “Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Kuruluşları” konulu konferans-söyleşiler düzenlenir.
 15. Mülakat/Söyleşi: İnsani yardım ve hizmetlerde bulunan STK’lara ömrünü vakfeden öncü şahsiyetler, hayırseverler; öğrenci, öğretmen, veli ve uygun görülen kişilerle mülakat/söyleşi yapılarak okul sitesi, dergisi, gazetesi ve dijital ortamlar vb. araçlarla paylaşılır. Örnek davranışların yaygınlaşması sağlanır.